Hakkımızda

Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi

Müdür: Prof. Dr. Esra AKGÜL

Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ışığında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesini desteklemek ve ilgili kalite standartlarının üniversitenin tüm birimlerinde uygulanmasına aracı ve destek olmak amacıyla kurulmuştur.  Merkezde bu amaçla gerçekleştirilecek çalışmalar 3 ana başlıkta toplanabilir:  Eğitim öğretim faaliyetleri desteği, Araştırma Geliştirme çalışmaları desteği ve Sosyal sorumluluk çalışmaları desteği.  Bu destekler aşağıdaki çalışma alanlarında gerçekleştirilecektir:

 1. Eğitim-öğretim faaliyetleri açısından, Eğiticinin Eğitimi programının hazırlanıp uygulanması ile Üniversite öğretim elemanlarının
 • 21.yüzyıl becerilerini içerecek, dijital dönüşüme uygun öğretim faaliyetleri planlamaları 
 • Yeni nesil öğretim metot ve tekniklerini uygulamaları
 • Eğitim-öğretimde Paradigma değişimine uygun ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları
 • Eğitim Bilimleri alanı dışından olan öğretim elemanlarının pedagojik teknolojik alan bilgisine sahip olmalarına yardımcı olmak ve öğretim planlarını buna göre yapmalarına destek vermek
 • Farklı gelişen, özel gereksinimli öğrencilerine hitap edecek öğretimsel uyarlamalar yapmaları gibi konularda desteklenmesi

 

 1. Araştırma Geliştirme çalışmaları açısından, merkez bünyesinde yer alacak Akademik Yazma Destek Programı ile
 • Üniversite genelinde yürütülen araştırma çalışmalarının, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile Nicel, Nitel ve Karma yaklaşımlara uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılması ve yayınlanmasına akademik destek sağlamak
 • Disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşmasını desteklemek
 • SSCI, SCI, AHCI ve ilgili diğer alan indekslerinde yer alan dergilerde yayın yapmaya yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlenmesi
 • Çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenleyerek yurt dışı araştırmacılarla bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ile üniversitenin bilinirliğinin artırılması

 

 1. Sosyal sorumluluk açısından 
 • Üniversite genelinde tüm öğretim alanlarında özel gereksinimli öğrenciler açısından farkındalık oluşturmak,
 • Toplumun her kesimine hitap edecek, kapsayıcı eğitimin prensiplerine uygun, teknoloji temelli, evrensel öğretim strateji ve materyalleri geliştirmek, 
 • Geliştirilen strateji ve materyalleri farklı gelişen ve özel gereksinimli bireylere uygulamak ve uygulamaların bireyler üzerindeki etkinliklerini araştırarak toplumsal “iyi olma” durumuna katkı sağlamaktır. Dolayısıyla merkez kapsamında küçük bir özel gereksinimli öğrenci grubunun uygulamalar yoluyla eğitim alması da sağlanacaktır. 

Amaçlar arasında yer alan sosyal sorumluluk çalışmalarının özel gereksinimli öğrenciler açısından desteklenmesinin önemi ise kapsayıcı eğitim ile vurgulanabilir. Kapsayıcı eğitim, söz konusu olduğunda, toplumda yer alan her kesim özellikle de özel gereksinimli bireylerin eğitim sisteminden olması gerektiği gibi faydalanması ön plana çıkmaktadır. Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezinde otizm durumu başta olmak üzere özel gereksinimli ve farklı gelişen bireyler sosyal sorumluluk çalışmalarının odağında olacaktır.  İlgili istatistikler, öğretmen sayısının yetersizliği ve branş öğretmenlerinin konudan haberdar olmayışlarını vurgulamaktadır. Bu konuda bir çözüm önerisi olarak, Üniversitemiz MYO bünyesinde açılan Engelliler İçin Gölge Öğreticilik ön lisans programına devam edecek öğrencilerin de staj ve uygulama yapma olanağının sağlanması planlanmıştır. Sonuç olarak; Mükemmeliyet Merkezi toplumsal bir probleme doğrudan çözüm sunacak projelerin hayata geçirilmesini destekleyecek olduğu gibi üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde daha ileri gitmesinin de önünü açacak işbirlikleri yapacaktır.